Hopp til sideinnhold

Service og vedlikehold av avløpsanlegg

Et avløpsanlegg krever ettersyn og vedlikehold. Eier alene er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand.

Det er eiers ansvar å sørge for god sikring av alle kummer på eiendommen til enhver tid. Dette gjelder alle typer kummer: vann, avløp, drenering etc. En dårlig sikret kum kan medføre at personer eller dyr faller ned og påføres skade eller i verste fall død. Kommunen kan pålegge sikring av kum innen angitt frist, ref. Plan- og bygningsloven § 28-6.

Sjåfør på slambil foretar en enkel kontroll av kummene som tømmes, ved hver tømming. Dette er ingen fullverdig kontroll av anlegget.

Vindafjord og Tysvær kommune har i løpet av 2019 etablert kommunalt tilsynsarbeid med private avløpsanlegg.

Minirenseanlegg

Alle minirenseanlegg skal ha serviceavtale med et godkjent foretak. Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Avtalene skal være bindene for alle parter og skal ikke kunne løses uten tillatelse fra kommunen.

Eksempler på mangler ved avløpsanlegg

Septiktank vil ikke bli tømt, fordi tilkomsten ikke er god nok. Det er eiers ansvar at adkomsten er god nok. Du får et gebyr for bomtur og ny frist for å utbedre tilkomsten.

Eks på hindringer: greiner, låst bom, ikke gravd fram lokk.

For lav vannstand kan tyde på at anlegget har lekkasje til terreng. For høy vannstand kan type på at belastningen på anlegget er for stor.

Annet som kan være feil: tette grøfter, fremmedvann (takvann, overflatevann, grunnvann). Belastningen på anlegget kan være for stor.

Konsekvens: lukt, oppslag av kloakk i terreng eller forurensning av grunnvann/andre vannkilder.

Utett kum kan forurense nærmiljøet, grunnvann og andre vannkilder. Tanken kan også fylles opp av vann som trenger inn. Ved utett kum må anlegget utbedres eller skiftes ut.

Manglende utgående dykker fører til utslipp av slam og forurensende partikler. Rør og grøfter kan tettes igjen. Vann og slam blir stående i grøft og kummer, kan i verste fall gi tilbakeslag til bolig. Ny dykker må monteres.

Kan gi luktproblemer og innløpet til tanken kan tettes. Anlegg uten inngående dykker har oftere behov for ekstratømming. Ny dykker bør monteres.

Slamavskilleren vil ikke fungere slik den skal. Konsekvensen blir utslipp av slam til grøft eller terreng. Kan føre til forurensing og grøfter kan tettes.

Tanken må utbedres eller skiftes.

Det er ikke tillatt å føre noe annet enn svart- eller gråvann fra boligen inn til slamavskiller/septiktank. Hvis f.eks. takvann tilføres avløpsanlegget vil dette redusere levetiden til grøft.

Tett tank: dersom tanken ikke tømmes i tide kan den renne over. Det anbefales å ha sensor i tette anlegg slik at du får varsel når nivået er høyt.

Slamavskiller: dersom tanken renner over tyder det på tett utløp eller tett grøft. Spyling kan løse opp ett tett utløp. Ved tett grøft er mer omfattende utbedring nødvendig.

Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret slik at ulykker ikke skjer. Lokket må skiftes.

Hva vil du sortere?

Ingen treff. Prøv et annet søk.

Last ned vår nye kundekort-app

Du trenger appen «MiljøID» for å tømme avfall ved våre miljøparker. Les mer her

Last ned fra App Store eller Google Play