Hopp til sideinnhold

Septik / slam Praktisk informasjon ved slamtømming

For at slamrenovatørene skal kunne tømme tanken din er det noen ting som må gjøres før de kommer. Under finner du informasjon om hva som må gjøres før og etter tømming. I tillegg finner du informasjon om du ønsker å avbestille tømming, eller om du har behov for liten bil eller traktor.

Det er eiers ansvar å klargjøre anlegget for tømming.

Med klargjøring menes:

  • Tanklokket må graves frem, hele underkanten på lokket må være tilgjengelig med god margin. og hindringer rundt lokket må fjernes. Ved frost: sjekk at lokket ikke har fryst fast.
  • Tanker med spesiell plassering må merkes slik at de blir synlige eller opplyses om i forkant av tømming. Eks. tanker som ligger under terrasse, i hekk/bed, garasje eller utenfor eiendom
  • Tilkomst til eiendommen må være god. F.eks. må gjengrodde veier ryddes, vær særlig obs på trær, bom må låses opp osv.

Spesielle forhold: Er det spesielle hensyn som må tas i forhold til fare for skade på vei eller eiendom må dette meldes til HIM før tømming blir utført.

Dersom tanken ikke er klargjort for tømming når sjåføren kommer blir ikke tanken tømt. Eier blir da belastet et gebyr for bomturen. Ved bomtur har kunden fremdeles rett på å få anlegget tømt.

Slamtømming er en lovpålagt plikt som følger utslippstillatelsen. Ta kontakt med oss for å avbestille tømming dersom du av særlige grunner ikke ønsker tanken tømt. Det gis ikke fritak for slamavgiften ved en eventuell avbestilling. Alle avbestillinger rapporteres rutinemessig til kommunen som er tilsynsmyndighet for slamanlegg.

Har du behov for traktor eller liten bil må dette meldes inn til HIM.

Vær obs på at ved liten-bil tømminger blir tanken tømt uten tilbakeføring av rejektvann. Det vil si at tanken er helt tom etter tømming. For slamavskillere anbefaler HIM at tanken blir etterfylt med vann opp til normalnivå etter tømming. Anbefalingen gjelder kun for slamavskillere, ikke tette tanker eller minirenseanlegg.

Er det spesielle forhold knyttet til tømmingen, f.eks. plassering, tømmerutiner o.l., kan dette meldes inn til oss her.

Sjåfør på slambil henger kvittering for utført tømming på dørhåndtak på hus/hytte. Husk å kontrollere tanken etter utført tømming. Sjekk at anlegget er forsvarlig sikret. Mener du at det er feil eller mangler ved tømming må du melde fra til HIM snarest mulig. Dersom sjåfør har registrert avvik på anlegget er dette haket av på kvitteringen. Ved avvik på anlegget må du ta kontakt med kommunen.

Utslippstillatelser og tilsyn

Kommunene gir utslippstillatelser og har tilsynsansvaret for anleggene. Ta kontakt med din kommune dersom du ønsker å søke om utslipp eller gjøre endring på ditt eksisterende anlegg.

Angående plassering av slamanlegg

Det er den enkelte kommunen som gir utslippstillatelser til private avløpsanlegg, HIM står for tømmingen av anlegget. Det er mange forhold som skal vurderes i en utslippssøknad, et av disse er plasseringen av anlegget. Det er viktig at anlegget er plassert slik at det er mulig å tømme det.

I den lokale renovasjonsnormen for HIM-kommunene står det beskrevet hvilke rammer som gjelder for nye slamanlegg. Normen tredde i kraft den 01.01.18 (revidert april 2021), og gjelder alle utslippstillatelser som er gitt etter denne dato.

Det er viktig at anleggene ligger innenfor de forutsetningene som framkommer i normen. Her er noen utdrag:

Punkt 2.2.2:
For å sikre tilkomst har HIM følgende anbefalinger til veibredde mm.

Minste veibredde 2,7 meter og 3,0 meter i sving
Bæreevne Ved mistanke om dårlig bæreevne vurderes denne av renovatør og vegeier i lag. Dersom renovatør gis tillatelse til å trafikkere veien kan han ikke gjøres ansvarlig for skade på vei.
Minste overheng/høyde 4,0 meter
Lengde snuhammer 12,0 meter

Det kan tillates rygging inntil 100 meter fra snuplass til stoppested.

Ang. bæreevne vei: Liten bil kan veie inntil 16 tonn når den har full last.
Veien inn til eiendommen må tåle dette.

Punkt 4 i normen (ikke utfyllende):
«Avstand fra stoppested til slamsugebil og lokk bør være maks 45 meter og 7 høydemeter. Dersom forhold nevnt ovenfor er gjeldende kan kommunen godkjenne anlegg uten merknad.»

Normen i sin helhet finner du her, det anbefales å lese særlig nøye de kapitlene som gjelder slamtømming.

Høydemeter måles fra bunn av anlegget.

Dersom det er tvil om et anlegg oppfyller punkt 4 i normen, anbefales det på det sterkeste at det utføres en befaring av eiendommen. Befaringen skal avdekke om det er mulig å gjennomføre slamtømming av et fremtidig anlegg, samt vurdere behov for ekstrautstyr og ekstramannskap. Dersom befaringen avdekker at det vil kreve mer ressurser enn normalt å tømme anlegget, skal det gis et anslag på fremtidige tømmekostnader.

Det viktigste med en befaring er at alle nødvendige spørsmål rundt plassering i forhold til tømming blir dokumentert. Til dette er det utviklet et skjema som skal brukes, klikk her.

Den som søker om utslippstillatelse må selv bestille befaring og dekke kostnadene ved dette. Befaringen må utføres av kvalifisert fagperson. Rapport etter utført befaring bør ligge ved søknaden om utslippstillatelse, ellers kan prosessen med å behandle søknaden bli forsinket.

JTR Gruppen AS tilbyr befaring og rapport, men befaring kan også bestilles gjennom annet godkjent slamtømmefirma.

Det er svært viktig å utrede forholdene nevnt over grundig før et anlegg etableres. Hvis et anlegg viser seg å ikke oppfylle kravene i renovasjonsnormen, vil det kunne påløpe til dels store ekstrakostnader for å få tømt anlegget. Disse kostnadene må dekkes av anleggseier alene.

Slamavgift er lovpålagt for alle som har privat slamanlegg (septiktank). Avgiften kan ikke sies opp, men en kan søke om fritak. For å få innvilget fritak fra slamavgift må det vedlegges dokumentasjon på stengt vanninntak. Dette får du tilsendt fra rørlegger/fagperson som har utført arbeidet. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fem år. Tanken må være tom ved innvilgelse av fritak. Søknad om fritak fra vannavgiften må rettes til kommunen.

Søknadsskjema finner du her.

Hva vil du sortere?

Ingen treff. Prøv et annet søk.

Last ned vår nye kundekort-app

Du trenger appen «MiljøID» for å tømme avfall ved våre miljøparker. Les mer her

Last ned fra App Store eller Google Play