Hopp til sideinnhold

Sammen for et bedre miljø

Vi i HIM er lidenskapelig opptatt av bærekraft og miljø. Hver dag har vi fokus på at vi som samfunn skal sette et minst mulig miljø- og klimafotavtrykk. Vårt mål er å sørge for at alle innbyggerne i HIM kommunene har brukervennlige løsninger for sortering av avfall.

Litt om oss og vår organisasjon

Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, er et interkommunalt selskap (IKS), og ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre lovpålagte oppgaver tilknyttet renovasjon, gjenvinning, slamrenovasjon og slambehandling for disse kommunene. HIM jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.

Vi i HIM er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall til 62.100 innbyggere og 4000 hytteabonnenter i våre fem eierkommuner. Vi tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet på Haugalandet. I tillegg har vi ansvaret for innsamling av slam til innbyggerne i eierkommunene våre som ikke er tilknyttet offentlig avløp, noe som utgjør over 6000 anlegg. Selskapet hadde per 31.12.2019 40 ansatte og en omsetning på 110 mill. kroner. Administrasjonen holder til på Toraneset miljøpark i Vindafjord kommune.

HIM Transport er datterselskap av HIM IKS, og utfører innsamling av husholdningsavfall og næringsavfall. HIM Transport har 18 ansatte.

JTR Gruppen er vår underleverandør som utfører tømming av slamanlegg i våre eierkommuner. JTR har 4 ansatte på Haugalandet.

Vi har to miljøparker, Årabrot i Haugesund og Toraneset i Vindafjord, og en miljøstasjon på Tongane i Etne. Her kan husholdningskunder levere sortert grovavfall som trevirke, jernskrap, hageavfall, farlig avfall og elektronikk mm. Vi tar også imot avfall fra næringslivet og bedriftskunder på Årabrot og Toraneset miljøpark.

På Toraneset miljøpark har vi et ordinært deponi, og på Årabrot miljøpark har vi et anlegg for kompostering av hageavfall.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 

Renovasjonsforskriften er laget for å klargjøre formål, oppgaver, plikter og rettigheter som gjelder for HIM og innbyggerne:  Renovasjonsforskriften på bokmål (PDF)

Renovasjonsforskriften på nynorsk (PDF)

Vedtak hjemlet i Renovasjonsforskriften kan påklages til Klagenemnda for HIM etter reglene i Forvaltningsloven (Lovdata).

Lokal renovasjonsnorm for HIM-kjøreveg og samleplass er hjemlet i renovasjonsforskriften og berører bl.a. krav til vegstandard, dimensjonering og planlegging av samleplasser mm. Normen gjelder fra 01.01.2018 og ble sist revidert april 2021 og har fire vedlegg: Standard avtale for bruk av privat veg (PDF)

Dimensjoneringstabell for felles samleplass (Excel)

Liste over leverandører for nedgravde avfallsløsninger april 2021 (Word)

Standard avtale for etablering og drift av nedgravd renovasjonsløsning (PDF)

Vedtekt for HIM (PDF) ble vedtatt i februar 2007 og er utarbeidet i samsvar med §4 i Lov om interkommunale selskaper. Den inneholder lovens krav om selskapsavtale mellom de fem eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

Andre relevante lover og forskrifter

Forurensningsloven (Lovdata)

Avfallsforskriften (Lovdata) har blant annet bestemmelser om kasserte elektriske og elektroniske produkter, miljøskadelige batterier, deponering og forbrenning av avfall.

Åpenhetsloven (Lovdata) Vurdering av aktsomhet i HIM (PDF)

Nedenfor finner du linker til våre samarbeidspartnere, returselskap og andre avfallsrelaterte nettsider:

Returselskap/avtalepartnere:

Papir og plast – Grønt Punkt Norge: http://www.grontpunkt.no/

Elektriske artikler – Norsirk: http://elretur.no/

Glass og metall – Syklus: http://www.syklus.no/

Avtalepartnere:

Slamrenovatør – JTR gruppen: https://jtrgruppen.no/

Håndtering av papir og plast – Norsk Gjenvinning: http://www.norskgjenvinning.no/

Håndtering av innsamlet restavfall og trykkimpregnert trevirke – Rekom: https://www.rekom.no/ 

Håndtering av grovt restavfall, gips, behandlet trevirke – Geminor: https://geminor.no/

Håndtering av papp og plast fra miljøparkene – Franzefoss: http://www.franzefoss.no/gjenvinning/

Håndtering av metall – Norscrap Vest: http://www.norscrapwest.no/

Avfallsrelaterte linker:

Vår bransjeorganisasjon – Avfall Norge: http://avfallnorge.no/

Retursamarbeid – Loop: http://loop.no/

Ruter fra 1. januar 2022: Rutekart

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden viser hvordan HIM prioriterer behandling av avfallet vi mottar. Pyramiden leses fra øverst til nederst, målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. Det viktigste er at det produseres mindre avfall, og da må vi alle bidra.

Lage mindre avfall.
Reparere og kjøpe kvalitet.
Unngå unødig emballasje.

Bruke ting om igjen.
Selge og kjøpe brukt.
Levere til bruktbutikk.

Ved kildesortering kan vi
lage nye produkter av avfall.

Restavfall brennes for å lage strøm og varme.

Avfall som ikke kan material- eller
energigjenvinnes legges på deponi.
Avfallet oppbevares på en forsvarlig måte.

Ledelsen

Gro Staveland

Adm. dir.

gro.staveland@him.as

Veslemøy Eriksen

Leder utvikling, kommunikasjon og miljø

veslemoy.eriksen@him.as

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Økonomi- og regnskapsleder

siv.kristiansen@him.as

Ole A. Svendsen

Driftsleder

ole.a.svendsen@him.as

Kristin Trageton Skofteland

Kundeserviceleder

kristin.trageton.skofteland@him.as

Styret i HIM har syv medlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg er et styremedlem, en observatør og en vara valgt inn i styret fra de ansatte i HIM.

Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen og det er representantskapet som velger leder og styreleder.

Olav Linga styreleder 
Natalia Kondarewicz nestleder
Tonny Nundal styremedlem
Brit Turid Klungland styremedlem
Ann Jeanette Sunde styremedlem
Birger Førre styremedlem
Ove Kahrs Wangensteen styremedlem
Bjørn A. Røsdal styremedlem ansatte
Kristin Brekke Hovland observatør ansatte
Harald Larssen Lønning varamedlem
Sara Haaland varamedlem
Henry Edgar Sørensen varamedlem
Ruth Line Berg Bertelsen varamedlem ansatte

Representantskapet i HIM har 12 medlemmer, folketallet i hver av eierkommunene avgjør antall medlemmer per kommune. Kommunestyrene velger medlemmer og personlige varamedlemmer til representantskapet for to år om gangen.

Leder: Astri Furumo, Haugesund kommune
Nestleder: Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Etne kommune

Øvrige medlemmer:

Representant – Bokn Egil Våge

Representant – Bokn June Grønnestad

Representant – Etne Varaordfører Kenneth Lyng Karlsen

Representant – Haugesund John W. Pettersen

Representant – Haugesund Karoline Sjøen Andersen

Representant – Haugesund Arne Trygve Løvvik

Representant – Tysvær Ordfører Sigmund Lier

Representant – Tysvær Varaordfører Sven Ivar Dybdal

Representant – Vindafjord Ordfører Ole Johan Vierdal

Representant – Vindafjord Varaordfører Tove Elise Madland

HIM sin klagenemnd består av en representant fra hver av eierkommunene til HIM. Klagenemnda møtes ved behov. Leon Dyngeland er leder av klagenemda og Herman Andreas Berg er nestleder.

Kommune Representant Vara representant
Bokn Bjarne Nedrebø
Etne Ole Funderud Trude Enge
Haugesund Lilly Charlotte Tvedt Arne Andreassen
Tysvær Herman Andreas Berg, nestleder Frode Haga Johnsen
Vindafjord Leon Dyngeland, leder Arild Roar Austrheim