Hopp til sideinnhold

Sammen for et bedre miljø

Vi i HIM er lidenskapelig opptatt av bærekraft og miljø. Hver dag har vi fokus på at vi som samfunn skal sette et minst mulig miljø- og klimafotavtrykk. Vårt mål er å sørge for at alle innbyggerne i HIM kommunene har brukervennlige løsninger for sortering av avfall.

Litt om oss og vår organisasjon

Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, er et interkommunalt selskap (IKS), og ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre lovpålagte oppgaver tilknyttet renovasjon, gjenvinning, slamrenovasjon og slambehandling for disse kommunene. HIM jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.

Vi i HIM er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall til 64 000 innbyggere og 4000 hytteabonnenter i våre fem eierkommuner. Vi tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet på Haugalandet. I tillegg har vi ansvaret for innsamling av slam til innbyggerne i eierkommunene våre som ikke er tilknyttet offentlig avløp, noe som utgjør over 6000 anlegg. Selskapet hadde per 31.12.2023 42 ansatte og en omsetning på 130 mill. kroner. Administrasjonen holder til på Årabrot miljøpark i Haugesund kommune.

HIM Transport er datterselskap av HIM IKS, og utfører innsamling av husholdningsavfall og næringsavfall. HIM Transport har 18 ansatte.

Norva24 er vår underleverandør som utfører tømming av slamanlegg i eierkommunene.

Vi har to miljøparker, Årabrot i Haugesund og Toraneset i Vindafjord, og en miljøstasjon på Tongane i Etne. Her kan husholdningskunder levere sortert grovavfall som trevirke, jernskrap, hageavfall, farlig avfall og elektronikk mm. Vi tar også imot avfall fra næringslivet og bedriftskunder på Årabrot og Toraneset miljøpark.

På Toraneset miljøpark har vi et ordinært deponi, og på Årabrot miljøpark har vi et anlegg for kompostering av hageavfall.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 

Renovasjonsforskriften er laget for å klargjøre formål, oppgaver, plikter og rettigheter som gjelder for HIM og innbyggerne:  Renovasjonsforskriften på bokmål (PDF)

Renovasjonsforskriften på nynorsk (PDF)

Vedtak hjemlet i Renovasjonsforskriften kan påklages til Klagenemnda for HIM etter reglene i Forvaltningsloven (Lovdata).

Lokal renovasjonsnorm for HIM-kjøreveg og samleplass er hjemlet i renovasjonsforskriften og berører bl.a. krav til vegstandard, dimensjonering og planlegging av samleplasser mm. Normen gjelder fra 01.01.2018 og ble sist revidert april 2021 og har fire vedlegg: Standard avtale for bruk av privat veg (PDF)

Dimensjoneringstabell for felles samleplass (Excel)

Liste over leverandører for nedgravde avfallsløsninger pr januar 2024 (Word)

Standard avtale for etablering og drift av nedgravd renovasjonsløsning (PDF)

Vedtekt for HIM (PDF) ble vedtatt i februar 2007 og er utarbeidet i samsvar med §4 i Lov om interkommunale selskaper. Den inneholder lovens krav om selskapsavtale mellom de fem eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

Andre relevante lover og forskrifter

Forurensningsloven (Lovdata)

Avfallsforskriften (Lovdata) har blant annet bestemmelser om kasserte elektriske og elektroniske produkter, miljøskadelige batterier, deponering og forbrenning av avfall.

Åpenhetsloven (Lovdata) Vurdering av aktsomhet i HIM 2024 (PDF)

Nedenfor finner du linker til våre samarbeidspartnere, returselskap og andre avfallsrelaterte nettsider:

Returselskap/avtalepartnere:

Plast – Plastretur/Grønt Punkt Norge: http://www.grontpunkt.no/

Elektriske artikler – Norsirk: https://norsirk.no/

Glass og metall – Sirkel: https://www.sirkel.no/

Avtalepartnere:

Slamrenovatør – Norva24: https://norva24.no/vare-tjenester/

Håndtering av papir, grovt restavfall, trevirke og gips – Norsk Gjenvinning: http://www.norskgjenvinning.no/

Håndtering av innsamlet restavfall og trykkimpregnert trevirke – Geminor: https://www.geminor.no/no/

Håndtering av papp fra miljøparkene – Franzefoss: http://www.franzefoss.no/gjenvinning/

Håndtering av metall – Stena Recycling: https://www.stenarecycling.com/no/

Samarbeidspartnere:

Vår bransjeorganisasjon – Avfall Norge: http://avfallnorge.no/

Bransjeforening farlig avfall – NFFA: https://www.nffa.no/

Arbeidsgiverorganisasjon – Samfunnsbedriftene: https://www.samfunnsbedriftene.no/

Retursamarbeid – Loop: http://loop.no/

Stiftelsen Miljøfyrtårn – https://www.miljofyrtarn.no/

Husholdningsruter renovasjon

Ruter fra 1. januar 2022: Rutekart

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden viser hvordan HIM prioriterer behandling av avfallet vi mottar. Pyramiden leses fra øverst til nederst, målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. Det viktigste er at det produseres mindre avfall, og da må vi alle bidra.

Lage mindre avfall.
Reparere og kjøpe kvalitet.
Unngå unødig emballasje.

Bruke ting om igjen.
Selge og kjøpe brukt.
Levere til bruktbutikk.

Ved kildesortering kan vi
lage nye produkter av avfall.

Restavfall brennes for å lage strøm og varme.

Avfall som ikke kan material- eller
energigjenvinnes legges på deponi.
Avfallet oppbevares på en forsvarlig måte.

Ledelsen

Gro Staveland

Adm. dir.

gro.staveland@him.as

Veslemøy Eriksen

Leder utvikling, kommunikasjon og miljø

veslemoy.eriksen@him.as

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Økonomi- og regnskapsleder

siv.kristiansen@him.as

Ole A. Svendsen

Driftsleder

ole.a.svendsen@him.as

Kristin Trageton Skofteland

Kundeserviceleder

kristin.trageton.skofteland@him.as

Styret i HIM har 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg er et styremedlem, en observatør og en vara valgt inn i styret fra de ansatte i HIM.

Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen og det er representantskapet som velger leder og styreleder.

Olav Linga styreleder 
Linn Therese Erve nestleder
Harald Larssen Lønning styremedlem
Brit Turid Klungland styremedlem
Ann Jeanette Sunde styremedlem
Birger Førre styremedlem
Ove Kahrs Wangensteen styremedlem
Ruth Line Berg Bertelsen styremedlem ansatte
Hans Almeland observatør ansatte
Bjørn A. Røsdal varamedlem ansatte
Lars Norekvål varamedlem
Kari Aakra varamedlem
Gunnstein Koch varamedlem

Representantskapet i HIM har 12 medlemmer, folketallet i hver av eierkommunene avgjør antall medlemmer per kommune. Kommunestyrene velger medlemmer og varamedlemmer til representantskapet for fire år om gangen.

Leder: Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Etne kommune

Nestleder: Ordfører Egil Våge, Bokn kommune

Øvrige medlemmer:

Representant – Bokn Ordfører Egil Våge

Representant – Bokn Varaordfører Rannveig Foss Øvrebø

Representant – Etne Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim

Representant – Etne Varaordfører Andreas Grumheden

Representant – Haugesund Ordfører Nils Konrad Bua

Representant – Haugesund Kjell Erik Grønli

Representant – Haugesund Sofie Brynjelsen

Representant – Haugesund Astri Furumo

Representant – Tysvær Ordfører Monika Lindanger

Representant – Tysvær Lars Birger Baustad

Representant – Vindafjord Ordfører Ole Johan Vierdal

Representant – Vindafjord Varaordfører Gustav Løge Fosse

HIM sin klagenemnd består av en representant fra hver av eierkommunene til HIM. Klagenemnda møtes ved behov.

Kommune Representant Vara representant
Bokn Kristoffer Joachim Ara
Etne Ole Funderud Trude Enge
Haugesund Arne Trygve Løvvik Mette Lothe
Tysvær Lillian Vikra Kristian Valle Høie
Vindafjord Jan Idar Haugen Anna Klette Steinsland