Hopp til sideinnhold
En person tømmer et anlegg for slam

Anleggstyper For deg som bor i hus med privat anløp

Bor du i et hus med septiktank? Vet du hvilken anleggstype du har og hvordan tanken tømmes? Eller hvor ofte den tømmes? Vi anbefaler at alle som bor i et hus med privat avløp leser informasjonen under.

I en tett tank blir avløpsvannet samlet opp i tanken. En tett tank har ikke utløp, derfor er det ikke behov for vannrensing eller flere kammer. Når den tette tanken tømmes, blir hele tanken tømt uten retur av renset vann. Det er viktig at du med jevne mellomrom sjekker at tanken ikke har lekkasje. En tank som lekker kan fylles opp av vann fra terrenget, eller innholdet i tanken kan lekke ut i terrenget slik at det oppstår en forurensning.

Tette tanker skal tømmes minst én gang årlig. For tette tanker er det lurt å installere en sensor som kan varsle deg når tanken når et visst nivå. Da har du kontroll på nivået i tanken og kan vurdere å bestille en ekstratømming av anlegget i god tid.

Gråvann er en betegnelse på avløpsvann som ikke inneholder toalettavløp. Det er vanlig med en kombinasjon av tett tank og gråvannsanlegg. Den tette tanken er da koblet opp mot toalettet, og gråvannstanken tar imot resten av avløpet f.eks dusj, vask, vaskemaskiner, etc. Gråvannstanken kan enten tømmes helt uten retur av renset vann, eller med mobil avvanning (se beskrivelse under avsnitt om slamavskiller).

Når eiendommen har både tett tank og gråvannstank tømmes begge anleggene av samme bil og derfor med total tømming av begge anleggene.

Gråvannstanker skal tømmes én gang hvert 4. år.

En slamavskiller er en septiktank der alt slam går i 1. kammer i septiktanken, før den separeres over i 2. og deretter til 3. kammer. En slamavskiller kan også ha bare ett eller to kammer. Utløpet til tanken befinner seg i det siste kammeret. Hvis septiktanken ikke tømmes regelmessig kan det bli for mye fast masse i anlegget, noe som kan gi problemer. Slam og avfallsstoffer kan flyte rett gjennom septiktanken, og det kan lekke ut i naturen og forurense nærmiljøet. Innløpet til tanken kan også gå tett, og da vil boligen kunne få tilbakeslag av kloakk. Slamavskillere for eneboliger skal etter loven tømmes annethvert år, mens for fritidsboliger skal de tømmes hvert fjerde år, eller oftere hvis behov.

Tilleggsinformasjon om slamavskiller (PDF)

I HIM- kommunene brukes som hovedregel mobil avvanning i forbindelse med slamtømming av slamavskillere. Tømmingen foregår da i 3 faser:

  1. Slambilen suger opp alt innholdet i tanken.
  2. Massen tilsettes polymer, et kjemisk stoff som får slammet til å klumpe seg. Bilen skiller tørrstoffet fra vannet. Tørrmassen blir igjen i bilen.
  3. Renset vann, kalles også rejektvann, slippes tilbake i tanken.

Etter at en slamavskiller er tømt med mobil avvanning kan innholdet i tanken være noe lavere enn før tømming, vannet vil være brunaktig og skumme noe. Noen ganger vil polymerrester kunne klumpe sammen rester av slam og danne et luftig «lokk» på innholdet i tanken. Dette må ikke forveksles med det som kalles for «kake» i en tank som ikke har vært tømt på en stund. Dersom du ikke kjenner til at tanken er tømt med mobil avvanning kan det se ut som om tanken ikke er tømt.  Forskjellen skal likevel være tydelig; en tank som nylig er tømt kan ha ett luftig og porøst innhold øverst i tanken.

      

Tanken før tømming Tanken når den er tom Tanken etter rejektvannet er tilbakeført

Det finnes mange typer minirenseanlegg og flere leverandører på markedet, f.eks Biovac, Uponor, Wallax, August, Odin, Klargester, Solidor, osv. Anleggene fungerer ulikt og skal ha ulik oppfølging. Derfor er det viktig at du setter deg inn i hvordan anlegget ditt fungerer og at du har serviceavtale på anlegget.

Minirenseanlegg skal som hovedregel tømmes minst én gang i året. Eier av anlegget er ansvarlig for at anlegget har en lett tilgjengelig tømmeinstruks slik at tømmemannskapet kan følge denne. Tømmeinstruks blir som regel levert med anlegget og kan henges opp på lokk, vegg eller annen hensiktsmessig plass. Mange tømmeinstrukser kan finnes på Avløp Norge sine sider.

Tette anlegg og minirenseanlegg skal tømmes minst en gang i året. Tømmingene utføres i grove trekk i samme tidsrom hvert år.

Under ser du en forenklet oversikt over til hvilken tid årlige tømminger er planlagt i de ulike kommunene. Alle kunder får tilsendt varselsskriv 3-4 uker før tømming skal skje. I skrivet står det nærmere opplyst hvilke uker som er planlagt for tømmingen.

Kunder med anlegg som trenger hyppigere tømminger må bestille ekstra- eller nødtømming. Ekstra- og nødtømminger forskyver ikke den faste tømmingen.

Måned Kommune
Januar Haugesund
Mars Bokn
Mars/april Vindafjord
April/mai Tysvær vår
August Etne
September Tysvær høst

Henvendelser

Mandag – fredag kl. 9-14.30 52 76 50 50 eller send oss en e-post

Vakttelefon ved nødtømming

970 10 092 NB! Benyttes kun ved nødtømming utenom våre åpningstider.