Hopp til sideinnhold
En renovatør tømmer en avfallsbeholder i bilen

Renovasjonsgebyret øker Nye priser 2024

HIM regulerer prisene sine ved hvert årsskifte. I år vil renovasjonsgebyret for en vanlig husholdning koste 3411 kroner.

I 2023 var prisen for et standard gebyr for en vanlig husholdning 3130 kroner, noe som betyr at gebyret øker med 9 prosent. Du finner hele prislisten vår for renovasjon her. Vi øker også gebyret for slam, her finner du oversikt over priser for 2024.

Hvorfor øker gebyret?

I 2023 økte prisene på drivstoff, transport, strøm, lønn og behandling av avfall, derfor må også HIM øke prisene våre.

Vi ønsker å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig. Forskjellige kommuner og interkommunale selskaper har ulike ting inkludert i renovasjonsavgiften, derfor kan det være vanskelig å sammenligne priser direkte. HIM har fortsatt en relativt lav renovasjonsavgift sammenlignet med mange andre kommuner, og vi ligger omtrent likt som nabokommunene våre.

Hvordan få ned prisen?

Økt sortering hjemme hos deg bidrar til at vi kan holde gebyrene våre så lave som mulig. HIM betaler for å sende fra oss restavfall, mens vi får betalt for enkelte avfallstyper, som plastemballasje, glass- og metallemballasje og farlig avfall.  Dess bedre sorteringen er på det vi sender fra oss, dess mindre blir trukket fra før vi får betalt for det vi leverer. Det vi får betalt dekker ikke alle kostnader ved henting og behandling av avfallet, men det bidrar til å dekke en del av det.

Endre abonnement – dette kan du levere mer av uten kostnad

Du kan endre abonnement fra standard til lite, hvis du har lite restavfall. Prisen på lite abonnement har ikke økt fra 2023 til 2024.

Det er en del avfall du kan levere mer av uten at det koster ekstra. Du kan øke størrelsen på papirbeholderen din, hvis du har mye papp og papir, uten å betale mer. Du kan også får større beholder for glass- og metallemballasje, og levere flere sekker med plastemballasje pr. tømming, uten at det koster ekstra. Dess bedre du sorterer, dess mindre restavfall blir det. Merk at det er en engangskostnad som dekker selve byttet av avfallsbeholder – du finner oppdatert pris på det i prislisten vår.

I en periode har mange familier mye bleier, som tar stor plass i restavfallet. HIM støtter innkjøp av tøybleier for opptil 1000,- pr. barn, for de som ønsker det. Du kan lese mer om ordningen og søke støtte her.

Det er flere ting som kan leveres gratis på miljøparkene våre, som metall, farlig avfall (inntil 1000 kg i året), hageavfall (inntil 5 m³ i året) og EE-avfall, altså elektrisk avfall. Se prisliste for miljøparkene våre her.

Hva går renovasjonsgebyret til?

Renovasjonsgebyret dekker alle tjenester knyttet til renovasjon, etter selvkostprinsippet. Det vil si at inntektene skal dekke utgiftene, og de som leverer mest avfall skal betale mest. Dette er noe av det som dekkes av gebyret:

  • Avfallsdunkene du har hjemme, og posene som trengs til plastemballasje og matavfall.
  • Henting av matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje, plastemballasje og papir/papp hjemme hos deg. Du får tømt mat og rest hver 14. dag, og papir og plast hver 4. uke. Beholderen for glass og metall tømmes hver 13. uke.
  • Videre transport og behandling av alt avfall som er samlet inn.
  • Drift av miljøparkene våre på Årabrot, Toraneset og miljøstasjonen i Etne.
  • Administrasjon, kundeservice og informasjon.

HIM fakturerer to ganger i året, i januar og juli. Hver faktura er på 1705,50.