Hopp til sideinnhold
Renovatører tømmer avfallsbeholdere

Husholdningsrenovasjon Praktisk informasjon om renovasjonsordningen

Under finner du nyttig informasjon tilknyttet renovasjonsordningen i HIMs kommuner.

Både HIM og du som abonnent har plikter tilknyttet husholdningsrenovasjonen. Renovasjonsforskriften er vedtatt av politikerne i eierkommunene og kan beskrives som en kontrakt mellom HIM og deg. Forskriften beskriver blant annet hvilke tjenester HIM plikter å yte, og hva du plikter å gjøre for å ha krav på tjenesten.

Under er noen viktige punkter å merke seg.

  • Alle selvstendige brukerenheter som produserer husholdningsavfall er gebyrpliktige. Eksempler på dette er leiligheter, eneboliger og hytter. HIM avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig brukerenhet og kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av avgjørelser etter forskriften.
  • HIM skal tømme avfall som er sortert og plassert i godkjente oppsamlingsenheter.
  • Beholderne skal fylles slik at lokket alltid kan lukkes tett til og at avfallet lett kan tømmes ut ved henting. Renovatøren skal ikke løsne avfall om det henger fast i beholderen.
  • Ved ekstra restavfall kan det brukes grønn ekstrasekk fra HIM. Disse kjøper en selv enten på servicesenteret i kommunen eller på HIM sine mottak. Bare godkjent og merket sekk blir samlet inn. Annet avfall som er plassert ved siden av beholder vil ikke bli samlet inn.
  • Beholderne må være plassert innenfor 5 meter fra der hvor renovasjonsbilen stopper og innen klokken 07.00 på tømmedag.
  • Beholderne skal være plassert slik at det ikke er til ulempe, skade eller fare for naboer eller omgivelser.
  • Renovatørene skal ikke være hindret av trapp eller port mm. når de skal tømme beholderne. Trær og hekker må klippes, veier må brøytes eller strøs, og snø og is må fjernes fra beholderne.
  • HIM eier beholderne, og disse tilhører eiendommen. Altså skal beholderne stå igjen om du flytter.

Renovasjonsavgiften er lovpålagt for alle husholdninger og kan ikke sies opp.
Det kan søkes om fritak fra renovasjonsgebyr under spesielle forhold.

Forutsetning for å kunne søke
• Boligen må være ubebodd i minimum ett år fra 1. i påfølgende måned.
• Søknaden må gjelde for minimum ett år.

Forutsetning som ikke gir fritak
• Fritak innvilges ikke for påbegynt fakturaperiode (januar – juni eller juli – desember) for slamavgift.
• Fritak innvilges ikke med tilbakevirkende kraft.

Fritidsboliger
• Fritidsboliger er underlagt en strengere vurdering enn helårsboliger i forhold til fritak for renovasjonsavgift
• Fritidsbolig med normal standard, men som ikke benyttes eller benyttes svært lite vil normalt ikke innvilges fritak.
• Eksempler på situasjoner der fritidsbolig kan innvilges fritak:
– bygget er ubeboelig som følge av renovering
– bygget er ubeboelig som følge av forfall
• Byggets tilstand må dokumenteres i form av bilder.

Permanent fritak
• Permanent fritak innvilges aldri til gebyrpliktige bygg. Dersom en bolig er revet eller nedbrent foreligger det ikke lenger gebyrplikt på eiendommen. I slike tilfeller kan avtale om renovasjon avsluttes. Bortfall av gebyrplikt må dokumenteres.
• Hybler, kjellerleiligheter etc. kan heller ikke innvilges permanent fritak. Eier kan søke kommunen om bruksendring. Ved bruksendring fra 2 til 1 boenheter bortfaller gebyrplikten for den ene boenheten.

Følgende skjer hvis fritak blir innvilget
• Beholderne blir hentet inn av HIM. Beholder(e) må være tilgjengelige for innhenting, eventuelt bytte, når vår servicemann kommer. Hvis ikke vil du bli fakturert 540 ,- inkl. mva. for bomtur.
• Det påløper en kostnad på kr 600,- inkl. mva. for innhenting og rengjøring av beholderne og administrativt arbeid. Beløpet faktureres eieren.
• Hvis forutsetningene for fritak endrer seg, må abonnenten snarest gir beskjed til HIM for å starte abonnementet. Eksempel på dette er at boligen tas i bruk tidligere enn forventet.
• Hvis fritak innvilges på grunnlag av uriktige opplysninger kan fritak bli kansellert og avgift bli etter-fakturert for hele fritaksperioden.

Fritak fra slamavgift 

Slamavgift er lovpålagt for alle som har privat slamanlegg (septiktank). Avgiften kan ikke sies opp, men en kan søke om fritak. For å få innvilget fritak fra slamavgift må det vedlegges dokumentasjon på stengt vanninntak. Dette får du tilsendt fra rørlegger/fagperson som har utført arbeidet. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fem år. Det må legges ved bilde som viser innholdet i slamanlegget eller at det er tomt. Dette fordi kommunen kan sette vilkår om at slamanlegget skal være tomt før fritak kan innvilges. Søknad om fritak fra vannavgiften må rettes til kommunen.

Ved utløp av fritaksperioden
• Abonnementet starter automatisk opp når fritaksperioden utløper.
• Ved behov for forlengelse av fritak må det søkes på nytt før fritaksperioden utløper.
• Når fritaksperioden er avsluttet må abonnenten selv kontakte HIM for å få tilkjørt sine beholdere.

Søknadskjema finner du her.

Trenger du nye matavfallsposer knytter du en pose på matavfallsbeholderen.

Trenger du nye plastretursekker knytter du en pose på papirbeholderen.

Du får da nye poser/sekker ved neste tømming av den aktuelle beholderen, forutsatt at renovasjonsbilen har flere ruller igjen denne dagen. Når du har fått ny leveranse er det viktig at du fjerner posen du har knyttet på beholderen.

Matavfallsposer og plastretursekker kan også hentes kostnadsfritt på kommunenes servicesentre og på våre miljøparker.

For utlevering til borettslag og sameier benyttes kontaktskjema.

Renovatørene kontrollerer alle hentestedene de tømmer. De sjekker at avfallet er riktig sortert, at beholderne er tilgjengelige og at de ikke står for langt unna der hvor renovasjonsbilen stopper. Dersom noen av disse forholdene ikke er tilstrekkelig utført, ref. renovasjonsforskriften, vil renovatørene henge på enten en gul eller rød tagg.

Gul tagg betyr at avfallet er tømt, men om forholdet fortsetter vil det ikke bli tømt neste gang.

Rød tagg betyr at avfallet ikke er tømt og forholdet må utbedres til neste ordinære tømming.

Renovatøren skal huke av på taggen hva forholdet gjelder.

Både våre renovatører og vår servicemann kan henge på blå informasjonstagg. Les på taggen hva det gjelder og eventuelt ta kontakt med oss.

I perioder da du har mer avfall enn det er plass til i beholderen, er ekstrasekken fra HIM et godt alternativ. Den er beregnet for restavfall og har egen farge og påtrykk. På tømmedagen for restavfall kan du sette fram så mange av disse sekkene du måtte ønske og renovasjonsbilen vil ta dem med.

Disse kjøper en selv enten på servicesenteret i kommunen eller på HIM sine mottak. Pris finner du her, renovasjonsavgift inkludert i prisen.

Bare godkjent og merket sekk blir samlet inn, annet avfall som er plassert ved siden av beholder vil ikke bli tatt med.

Dersom det pågår veiarbeid eller at biler har parkert slik at renovasjonsbilen ikke kommer til der den vanligvis kjører er det abonnentens ansvar å se til at beholderne er tilgjengelige. Om renovatøren blir hindret i å tømme beholderne må abonnenten vente til neste ordinære tømming. Har en ikke mulighet til å vente til neste tømming kan en selv levere avfallet til nærmeste miljøpark etter avtale, eller bestille ekstratømming etter gjeldene satser. Det er ikke tillatt å sette ut ekstra avfall ved siden av beholderen dersom en venter til neste tømming.

Abonnentene er selv ansvarlig for å holde orden på hentestedet en tilhører. Ta kontakt med HIM via mail post@him.as dersom beholderne blir misbrukt av utenforstående.

Dersom en oppdager en villfylling (samling av større mengder avfall i naturen) må kommunen kontaktes.

Hva vil du sortere?

Sortere.no

Ingen treff. Prøv et annet søk.

Last ned vår nye kundekort-app

Du trenger «MiljøID» for å tømme avfall ved våre miljøparker.

Last ned fra App Store eller Google Play