Hopp til sideinnhold
Bilde av en nedgravd avallsbeholder som løftes opp med kran på renovasjonsbil for tømming

Er du utbygger? Planlegging av renovasjonsløsning

Ved etablering av nybygg, terrassehus boliger i rekke og lignende, må det settes av areal til felles renovasjonsløsning for boenhetene.

HIM har utarbeidet en lokal renovasjonsnorm for HIM kommunene. Denne gjelder primært nye boliger og kombinasjonsprosjekter, men også fortetning, fradeling osv., i allerede etablerte og regulerte områder. Normen er hjemlet i renovasjonsforskriften og beskriver blant annet krav til veistandard, dimensjonering av samleplasser mm. Den har fire vedlegg; Standard avtale for bruk av privat veg (PDF)Tabell for dimensjonering av samleplass, nedgravd løsning (Excel), Liste over leverandører for nedgravde avfallsløsninger (PDF) og Standard avtale for etablering og drift av nedgravd renovasjonsløsning (PDF)

Hvilken renovasjonsløsning planlegges?

I nye boligprosjekter hvor det vil bli mange beboere på et avgrenset område skal tilknyttede boenheter benytte seg av samme renovasjonsløsning. Det er da to alternativer til renovasjonsløsning; felles beholdere (trilledunker på bakkenivå) og nedgravde enheter med innkastluke.

Felles beholdere

Avsatt areal til felles samleplass må være stort nok til å romme flere store beholdere i samsvar med antall boenheter.

For dimensjonering av avfallsrom bes utbygger om å kontakte HIM for utregning av totalt volum. En bør også ta høyde for noe ledig kapasitet, da det kan bli pålagt å sortere flere fraksjoner ut av husholdningsavfallet i fremtiden.

Mål i centimeter 80 liter 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
Bredde 45 48 58 75 127
Dybde 54 58 74 80 78
Høyde (maks med lokk) 97 107 107 107 121

 

Nedgravde enheter

Det er blitt mer og mer vanlig å bruke nedgravde enheter. Dette er store kammer som er gravd ned i bakken, med en innkastluke som er over bakken. Disse type enheter er ideell for områder hvor det er mange abonnenter som skal ha tilgang, slik som blokker og leilighetskompleks, eller for næringskunder, som eldrehjem eller barnehager.

HIM er ansvarlig for å tømme husholdningsavfall til alle innbyggerne i våre eierkommuner. I tillegg tilbyr vi å tømmer nedgravde enheter for næringskunder. Alle enheter må være godkjent av oss for at vi skal kunne utføre tømming. Liste over leverandører HIM kjenner til (PDF).

Ved planlegging av etablering av nedgravde enheter, ber vi dere om å kontakte oss i HIM for nærmere informasjon og veiledning, slik at anlegg leveres og plasseres i henhold til normen. Disse punktene vil da bli gjennomgått:

 • Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger
 • Detaljutforming av avfallsløsningen
 • Standard kontrakt for etablering og drift av nedgravd avfallsløsning
 • Kjørevei og tilkomst til boligområdet for renovasjonsbil
 • Adkomst til oppstillingsplass for renovasjonsbil som skal utføre tømming i henhold til normen

Beskrivelse av nedgravde enheter:

 • Nedgravde avfallsløsninger har bunntømming, og tømmesystemets topp skal leveres montert med Kinshofer løfteordning (mushroom topp) for tømming.
 • En nedgravd avfallsløsning består av en betongkum/brønn på 5m3 under bakken, og en innkastsøyle over bakken. Denne typen container kan benyttes for nåværende, pålagte sorteringsfraksjoner; restavfall, matavfall, papiravfall, plastemballasje og emballasje av glass og metall. De tekniske spesifikasjonene for øvrig må tas i henhold til vår lokale renovasjonsnorm.
 • Utbygger er selv ansvarlig for installasjon og montering av nedgravde avfallsløsninger.
 • Alle anlegg og nivåmålere kjøpes, etableres og eies av utbygger, borettslag eller sameie. Dersom det ikke er sameie eller borettslag som er utbygger skal anlegget overføres til disse etter ferdigstillelse. HIM håndterer kun tømming av nedgravde enheter, og har ikke eieransvar av enhetene. Vi utfører ikke service på anleggene.
 • Innkastsøylen skal være levert og klargjort for digital adgangskontroll. I starten vil det være åpen adgang, men etter hvert skal det benyttes ID-brikker for kontrollert adgang. Dette vil gi faktureringsgrunnlaget på den enkelte kunden, ut ifra avfallsmengde. Det vil bli opprettet en egen gebyrmodell for nedgravde renovasjonsløsninger.
 • Når et nytt anlegg er på plass, må det utføres testløft før det kan tas i bruk. Dette for å sikre at alt fungerer slik det skal, samtidig som vi får sjekket tilkomst for renovasjonsbilen. Det må også fremlegges dokumentasjon på serviceavtale inngått mellom eier av anlegget og leverandør, samt standard kontrakt for etablering og drift av nedgravd renovasjonsløsning.
 • Når testløft av anlegget er utført og anlegget er klar til bruk, monterer vi nivåmåling iht. vår sin standard. Vi benytter nivåmålere levert fra Enevo, og tømmer enhetene ut ifra fyllingsgrad, og ikke en fast frekvens.