Hopp til sideinnhold
Fagansvarlig for farlig avfall på Årabrot miljøpark, Eivor Ytreland, er avbildet med to tomme malingspann

Fra avfall til verdier Hva skjer med avfallet du sorterer?

Du sorterer ut mat og papir, leverer inn batterier og EE-avfall, og skyller syltetøyglass, plastemballasje og hermetikkbokser før det kastes i rett beholder. Men hvor blir det av alt du sorterer?

HIM samler inn store mengder avfall i løpet av et år. I 2022 håndterte vi totalt rett over 30 000 tonn avfall. Vi jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger og øke fokuset på gjenbruk. Det er viktig for oss å skape ressurser av avfallet du sorterer, og ta forsvarlig hånd om restavfallet. Men hvor gjør vi av alt vi samler inn? Og hva blir det til?

Restavfall

Er det som er igjen etter at du har sortert ut alt som kan gjenvinnes. Restavfallet vårt blir energigjenvunnet i Sarpsborg. I tillegg finnes det et reserveanlegg i Sverige. Avfallet brennes, og energien som oppstår brukes til oppvarming og strømproduksjon. Transporten av restavfall skjer ved hjelp av ledig returtransport, og trailere som leverer varer til Haugalandet kan ta med seg restavfall tilbake.

Matavfall

Matavfall
Matavfall blir til fjernvarme.

Matavfallet sendes med el-transport til IVAR sitt biogassanlegg i sørfylket. Her gjenvinnes det til biogass, som blir brukt til fjernvarme. Det som blir igjen etter at matavfallet er brukt til å produsere biogass kalles en biorest. Denne brukes som gjødsel i landbruket.

Plastemballasje

Sendes til gjenvinning i Tyskland gjennom Grønt Punkt sin ordning. Plasten sendes med returtransport som ellers ville kjørt tom tilbake til Europa, og med tog på sentrale strekninger. På den måten blir miljøbelastningen ved å frakte plastemballasjen til gjenvinning liten i forhold til gevinsten det gir. Plastemballasjen resirkuleres til nye plastprodukter som bæreposer, avfallssekker, blomsterpotter, paller, møbler, kasser og rør.

Papiravfall

Sender vi til Nederland. Også her går avfallet med returlast, og en trailer som ellers ville kjørt tom tar med seg papiravfallet. Det blir sortert og oppbløtt, og trykksverte, lim, og stifter fjernes. Den rene massen med returfiber blir gjenvunnet til blant annet avispapir, pappemballasje, dopapir og skrivepapir.

Glass- og metallemballasje

Glass- og metallavfallSendes til Sirkel utenfor Fredrikstad for foredling. Dette er et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass og metallemballasje. Resirkulert glass brukes som råstoff til Glasopor, skumglass og isolasjon, eller eksporteres til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter.

Metallemballasje sorteres og selges til smelteverk som produserer nye metallgjenstander som spiker, skruer, binders, hageredskaper, emballasje, bilfelger og sykkeldeler.

Metall

Metallet som leveres til miljøparkene våre blir sendt til Stena Recycling på Karmøy. Det kan kanskje være litt forvirrende at vi skiller mellom metallemballasje og metall. Metallemballasje, som hermetikkbokser, påleggstuber i metall, drikkebokser uten pant og aluminiumsfolie, kaster du i avfallsbeholderen hjemme.

Det som ikke har vært emballasje, altså metall eller metallprodukter laget av materialer som aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern og stål, kan du levere gratis i miljøparkene våre. Dette kan være ting som gassgriller, gryter, stekepanner, skruer, muttere, spiker, mynter, termoser, hjulkapsler, kniver, gardinstenger, trampolinestenger og annet. Metall er blant materialene som er lettest å gjenvinne, og en stor del av metallet som er i omløp i nye produkter har vært smeltet om flere ganger.

Hageavfall

Blir kompostert i Årabrot miljøpark. Her omdannes avfallet til næringsrik jord som kan brukes om igjen i hagen din. HIM-kunder kan levere inntil 5 m3 hageavfall gratis til miljøparkene våre hvert år.

Farlig avfall

Dette er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres sånn at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø. HIM-kunder kan levere 1000 kilo farlig avfall gratis til miljøparkene våre hvert år.

Trailer med farlig avfall
HIM pakker og sender farlig avfall.

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. HIM pakker farlig avfall og sender det til ulike behandlingsanlegg, litt avhengig av hvilken type avfall det er. Vi sender blant annet til Brevik, der organisk farlig avfall brukes som energi i sementproduksjon. Batterier, som vi får inn mye av, sendes via Norsirk til gjenvinning.

Noe farlig avfall gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet sånn at vi unngår utslipp til miljøet.

EE-avfall

Blir sendt til Stena på Karmøy, deretter med trailer videre til ulike anlegg. Det er Norsirk som samler inn og tar hånd om elektriske og elektroniske produkter. EE-avfall er for eksempel mobiltelefoner, LED-lamper, stavmikser, mikrobølgeovn og blinkesko. Alt som går på strøm eller batteri skal sorteres som EE-avfall. Du kan levere EE-avfall gratis i miljøparkene våre, eller til butikker som selger tilsvarende produkter.

EE avfall gjenvinnes til nye verdier
Elretur

EE-avfallet sendes til ulike anlegg for demontering, gjenvinning, ombruk og destruering. På disse anleggene blir farlige stoffer fjernet, før produktene tas fra hverandre, og de ulike stoffene og materialene sorteres ut for gjenvinning.

Datamaskiner, servere og mobiltelefoner inneholder mange materialer som kan brukes på nytt, som gull og kobber. Andre materialer vi kan gjenvinne fra EE-avfall er jern, aluminium, glass og plast. Skadelige miljøstoffer fjernes og gjenbrukes. Kvikksølv kan tas ut av gamle sparepærer og brukes på nytt i nye pærer.

EE-produkter kan inneholde grunnstoffer som er relativt sjeldne, men som det er stor etterspørsel etter. Sjeldne jordartsmetaller kan brukes til å lage magneter, briller, legeringer og nye elektronikkprodukter.

Trevirke

Behandlet og reint trevirke sendes enten til materialgjenvinning hos IKEA eller til energigjenvinning i Sverige. Trykkimpregnert trevirke energigjenvinnes hovedsakelig i Norge.

Går ikke miljøgevinsten tapt når avfallet transporteres utenlands?

Mange synes det er merkelig at vi transporterer avfall til andre land for gjenvinning. Er det ikke bare skadelig for miljøet å sende det så langt? Når det gjelder behandling av avfall er gevinsten av effektiv behandling så stor at det forsvarer å måtte transportere avfallet. Effektiv behandling krever store mengder avfall, noe som er vanskelig å få til om en skal behandle alt kortreist. CO2-utslippet fra transport er lite i forhold til utslippene vi sparer på effektiv behandling i gode anlegg, og transport utgjør derfor en liten del av miljøregnskapet vårt. Avfall som sendes fra oss går som returlast, der trailere som ellers ville kjørt tomme tilbake over fjellet tar det med.

Vi må alltid se på bedre løsninger for alt vi jobber med, og avfallsbransjen er i stor utvikling. Derfor er det ikke sikkert at det som er smart og miljøvennlig i dag er beste løsning om noen år.