Slam/septik

Bor du i et hus med septiktank? Vet du hvilken anleggstype du har og hvordan tanken tømmes? Eller hvor ofte den tømmes? Vi anbefaler at alle som bor i et hus med privat avløp leser informasjonen under.

Tett tank
I en tett tank blir avløpsvannet samlet opp i tanken. En tett tank har ikke utløp, derfor er det ikke behov for vannrensing eller flere kammer. Når den tette tanken tømmes, blir hele tanken tømt uten retur av renset vann. Det er viktig at du med jevne mellomrom sjekker at tanken ikke har lekkasje. En tank som lekker kan fylles opp av vann fra terrenget, eller innholdet i tanken kan lekke ut i terrenget slik at det oppstår en forurensning.

Tette tanker skal tømmes minst én gang årlig. For tette tanker er det lurt å installere en sensor som kan varsle deg når tanken når et visst nivå. Da har du kontroll på nivået i tanken og kan vurdere å bestille en ekstratømming av anlegget i god tid.

Gråvannsanlegg
Gråvann er en betegnelse på avløpsvann som ikke inneholder toalettavløp. Det er vanlig med en kombinasjon av tett tank og gråvannsanlegg. Den tette tanken er da koblet opp mot toalettet, og gråvannstanken tar imot resten av avløpet f.eks. dusj, vask, vaskemaskiner, etc. Gråvannstanken kan enten tømmes helt uten retur av renset vann, eller med mobil avvanning (se beskrivelse under avsnitt om slamavskiller).

Når eiendommen har både tett tank og gråvannstank tømmes begge anleggene av samme bil og derfor med total tømming av begge anleggene.

Gråvannstanker skal tømmes én gang hvert 4. år.

Slamavskiller
En slamavskiller er en septiktank der alt slam går i 1. kammer i septiktanken, før den separeres over i 2. og deretter til 3. kammer. En slamavskiller kan også ha bare ett eller to kammer. Utløpet til tanken befinner seg i det siste kammeret. Hvis septiktanken ikke tømmes regelmessig kan den bli full av fast masse, og det vil oppstå problemer. Slam og avfallsstoffer kan flyte rett gjennom septiktanken, og det kan lekke ut i naturen og forurense nærmiljøet. Innløpet til tanken kan også gå tett, og da vil boligen kunne få tilbakeslag av kloakk. Slamavskillere for eneboliger skal etter loven tømmes annethvert år, mens for fritidsboliger skal de tømmes hvert fjerde år eller oftere hvis behov.

I HIM- kommunene brukes som hovedregel mobil avvanning i forbindelse med slamtømming av slamavskillere. Tømmingen foregår da i 3 faser:

  1. Slambilen suger opp alt innholdet i tanken
  2. Massen tilsettes polymèr, et kjemisk stoff som får slammet til å klumpe seg. Bilen skiller tørrstoffet fra vannet. Tørrmassen blir igjen i bilen
  3. Renset vann, kalles også rejektvann, slippes tilbake i tanken

Etter at en slamavskiller er tømt med mobil avvanning kan innholdet i tanken være noe lavere enn før tømming, vannet vil være brunaktig og skumme noe. Noen ganger vil polymérrester kunne klumpe sammen rester av slam og danne et luftig lokk på innholdet i tanken. Dette må ikke forveksles med det som kalles for «kake» i en tank som ikke har vært tømt på en stund. Dersom du ikke kjenner til at tanken er tømt med mobil avvanning kan det se ut som om tanken ikke er tømt. Forskjellen skal likevel være tydelig: en tank som nylig er tømt kan ha et luftig og porøst innhold øverst i tanken.

Minirenseanlegg
Det finnes mange typer minirenseanlegg og flere leverandører på markedet, f.eks Biovac, Uponor, Wallax, August, Odin, Klargester, Solidor, osv. Anleggene fungerer ulikt og skal ha ulik oppfølging. Derfor er det viktig at du setter deg inn hvordan anlegget ditt fungerer og at du har serviceavtale på anlegget.

Minirenseanlegg skal som hovedregel tømmes minst én gang i året. Eier av anlegget er ansvarlig for at anlegget har en lett tilgjengelig tømmeinstruks slik at tømmemannskapet kan følge denne. Tømmeinstruks blir som regel levert med anlegget og kan henges opp på lokk, vegg eller annen hensiktsmessig plass. Mange tømmeinstrukser kan også finnes på nettet, trykk her.

Hva skal ikke i toalettet?
For å sikre optimal drift av septiktanken din og unngå at rørene tetter seg, er det viktig å være bevisst på hva som ikke skal skylles ned i toalettet. F.eks. våtservietter, filler, bleier, bind/tamponger, q-tips, kontaktlinser, WC-blokker, hår og fett.

Fremmedelementer som nevnt ovenfor kan skape problemer for ditt eget septikanlegg, for tømmebil og ikke minst for etterbehandlingen av slammet. Spesielt ved mobil avvanning utgjør våtservietter og filler en stor utfordring for utstyret på slambilen og er lite hyggelig for tømmemannskapet.

Hva er ellers viktig å huske på?
– Klargjøre septikanlegget før tømming
– Lokket på septikanlegget må være forsvarlig sikret til enhver tid
– Reparere kraner og toalettsisterner som lekker


Oversikt – årlige tømminger

Tette anlegg og minirenseanlegg skal tømmes minst en gang i året.
Tømmingene utføres i grove trekk i samme tidsrom hvert år.

Under ser du en forenklet oversikt over hva tid årlige tømminger er planlagt i de ulike kommunene.  Alle kunder får tilsendt varselsskriv 3-4 uker før tømming skal skje. I skrivet står det nærmere opplyst hvilke uker som er planlagt for tømmingen.

Kunder med anlegg som trenger hyppigere tømminger må bestille ekstra- eller nødtømming. Ekstra- og nødtømminger forskyver ikke den faste tømmingen.

Måned                                 Kommune
Januar                                   Haugesund
Mars                                     Bokn
Mars/april                              Vindafjord
April/mai                               Tysvær vår
August                                  Etne
September                            Tysvær høst