HIM IKS

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap (IKS) eiet av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre lovpålagte oppgaver tilknyttet renovasjon, gjenvinning, slamrenovasjon og slambehandling for disse kommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord-Rogaland og deler av Sunnhordland.

HIM_kommunekart

Organisasjon

Selskapet har i dag ca. 56 ansatte hvorav 40 ansatte ved HIM sine tre betjente mottak og 16 renovatører. JTR gruppen utfører tømming av septiktanker i HIM- kommunene. JTR har ca. 5 ansatte på Haugalandet.

Lover og forskrifter

Renovasjonsforskriften er laget for å klargjøre formål, oppgaver, plikter og rettigheter som gjelder for HIM og innbyggerne. Renovasjonsforskriften er på bokmål og nynorsk.

Vedtak hjemlet i Renovasjonsforskriften kan påklages til Klagenemnda for HIM etter reglene i Forvaltningsloven.

Lokal renovasjonsnorm for HIM kommunene er hjemlet i renovasjonsforskriften og berører bl.a. krav til vegstandard, dimensjonering og planlegging av samleplasser mm. Normen ble revidert januar 2018 og har 5 vedlegg: Standard avtale for bruk av privat veg, Dimensjoneringstabell for felles samleplass, Liste over godkjente leverandører for nedgravde renovasjonsløsninger og Standard avtale for etablering og drift av nedgravd renovasjonsløsning

Vedtekt for HIM ble vedtatt i februar 2007 og er utarbeidet i samsvar med §4 i Lov om interkommunale selskaper. Den inneholder lovens krav om selskapsavtale mellom de 5 eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har bestemmelser om kasserte elektriske og elektroniske produkter, miljøskadelige batterier, deponering og forbrenning av avfall m.m..

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) har flere bestemmelser knyttet til håndtering av avfall.
Lovens formål er:  «Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Miljøfyrtårn

HIM er sertifisert som Miljøfyrtårn.

IA-bedrift

HIM arbeider aktivt for å forebygge sykefravær og bedre arbeidsmiljøet. Derfor er HIM en IA-bedrift. IA står for Inkluderende Arbeidsliv. Les mer om ordningen her.

Bedriftshelsetjeneste

HIM har bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed.

Kreftomsorg Rogaland

HIM har samarbeidsavtale med Kreftomsorg Rogaland.

Ledelse

Adm. dir.
Gro Staveland
Leder personal og drift
Ole A. Svendsen
Økonomi- og administrasjonsleder
Trond Kampen
Miljørådgiver
Veslemøy Eriksen

Styre

Styreleder - Vindafjord
Arild Karlsen
Nestleder - Haugesund
Johanne Halvorsen Øveraas
Styremedlem - Haugesund
Jo Inge Hagland
Styremedlem - Haugesund
Jarle Utne Reitan
Styremedlem - Bokn
Ann Jeanette Sunde Olaussen
Styremedlem - Etne
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem - Tysvær
Monika Lindanger
Styremedlem - Ansatte
Gerd Borgny Rossebø
Observatør - Ansatte
Trond Kampen

Representantskap

Leder - Haugesund
Astri Furumo
Nestleder - Etne
Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Representant - Bokn
Egil Våge
Representant - Bokn
June Grønnestad
Representant - Etne
Odfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Representant - Etne
Varaordfører Kenneth Lyng Karlsen
Representant - Haugesund
Astri Furumo
Representant - Haugesund
John W. Pettersen
Representant - Haugesund
Karoline Sjøen Andersen
Representant - Haugesund
Arne Trygve Løvvik
Representant - Tysvær
Ordfører Sigmund Lier
Representant - Tysvær
Varaordfører Sven Ivar Dybdal
Representant - Vindafjord
Ordfører Ole Johan Vierdal
Representant - Vindafjord
Varaordfører Tove Elise Olsen Frøland